ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางจ้าเหมาพนักงาน ปวส. จำนวน 1 คน เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร ประกาศเลขที่ 014/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อโคบอลท์ซัลเฟต จำนวน 500 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 070/2560
จัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 216,000 ลิตร
ตารางราคากลางโครงการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. และนมพาสเจอร์ไรส์ ไทย-เดนมา...