Download (PDF, 188KB)

เนื้อหาอื่น

จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียนของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560
ราคากลางโครงการสื่อประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คในร้านแมคโดนัลด์ ประจำปี 2560
ราคากลางการจัดทำกล่องอาหารเพื่อเป็นสินค้าพรีเมี่ยม เพื่อส่งเสริมการขายกิจกรรมวันแม่แห่งชาติร่วมกับห้...
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม โดย...