Download (PDF, 174KB)

เนื้อหาอื่น

จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามกรอบ SEPA โดยวิธีตกลง
ประกวดราคาซื้อฟิล์มยืด จำนวน 15,200 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 054/2560
ประกวดราคาซื้อโอพีพีเทป ขนาด 2”x1,000 หลา จำนวน 12,800 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องฉายวีดีทัศน์ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกาศเลขที่121/2560