Download (PDF, 165KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อโอพีพีเทป ขนาด 2 นิ้วx1,000 นิ้ว จำนวน 7,500 ม้วน ประกาศเลขที่ 052/2560
จ้างเหมาต่อเติมอาคารบริเวณพื้นที่โล่ง หน้าห้องแผนกเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent Development) ประจำปี ๒๕๖๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อส...