Download (PDF, 3.32MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ Double Chop จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 059/2560
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 2,800,000 ใบ โดยวิธีพิเ...
ราคากลางโครงการเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ทดแทนของเดิม จำนวน 1 คัน
ต่อเติมอาคารบริเวณพื้นที่โล่งหน้าห้องแผนกเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ