Download (PDF, 2.25MB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลาง น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จำนวน 90000 กก. ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย.60
ซื้ออะไหล่สำรองเครื่อง Stork จำนวน 1 หน่วย
จ้างจ้างเหมาแรงงานภายนอกเพื่อปฏิบัติงานการเลี้ยงดูโคพ่อพันธุ์ จำนวน 4 อัตรา และจ้างเหมาแรงงานภายนอกเ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-...