Download (PDF, 2.25MB)

เนื้อหาอื่น

ซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เลขที...
จ้างก่อสร้างโรงเรียนปลูพืชผักอินทรีย์ ทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น ความยาว 20x8 เมตร สูง 5.6 เมตร ณ ฝ่ายท่อง...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อถุงบรรจุนมมพาสเจอร์ไรส์จำนวน 3 รายการ ประกาศเลขที่ 120/2560
สอบราคาซื้อแมงกานีสไดออกไซด์ จำนวน 16,000 กิโลกรัม เลขที่ประกาศ 020/2561