Download (PDF, 2.27MB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางขนส่งนมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯต.ค.59-กงย.60.
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อโคบอลท์ซัลเฟต จำนวน 500 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 070/2560
จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ตามภาคกิจ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 21 คน
จ้างจ้างเหมาแรงงานภายนอกทั่วไปผลิตแร่ธาตุพรีมิกซ์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกอาหารโคนม กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิ...