Download (PDF, 732KB)

Download (DOC, 117KB)

เนื้อหาอื่น

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมจัดงานแถลงข่าว "วันแรงงานแห่งชาติ "
อ.ส.ค.จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี
รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างและพนักงาน Out source ที่ปฏิบัติงานใน อ.ส.ค.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
การแสดงความคิดเห็น “แผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. 4.0 (พ.ศ.2560 – 2564 )”