เช้าวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้มอบหมายให้นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายสติ๊กเกอร์ไลน์ (Sticker Line) ชุด” Wuadang Family” จำนวน 30,000 บาท และผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จำนวน 960 กล่อง ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส โดยมี นายสุรชัย สุขเขียวอ่อน ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นตัวแทนผู้รับมอบ พร้อมด้วยเด็กๆในมูลนิธิ จำนวน 35 คน ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

 

เนื้อหาอื่น

ทีมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้ากรมปศุสัตว์เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจสอบห้องปฎิบัติการสำนักงาน อ.ส.ค....
เปิดงานปาฐกถาพิเศษ เรื่อง " ประกาศนโยบายเกษตรแปลงใหญ่อาชีพโคนมไทยมั่นคงยั่งยืน"
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารไทย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันดื่มนมโลก (World Milk Day 2017)
พิธีเปิดโรงผสมอาหาร TMR ณ สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง