เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.และ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ อ.ส.ค.
ได้นำ คณะผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าพบกับ คณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เพื่อหารือแนวทาง ในการวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมโคนมไทย ใน 5 ด้าน ได้แก่
1. ฟาร์มเกษตรกร เพื่อยกระดับมาตรฐานฟาร์ม
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์นม
3. พัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างนักวิจัย ในการสรรสร้างงานนวัตกรรม
4. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เพื่อนำ อ.ส.ค.สู่นมแห่งชาติ ในปี 2564 ณ สำนักงาน สกว. อาคาร SM Tower พญาไท กรุงเทพฯ

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค. แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
โครงการชุมชนสัมพันธ์ "ดอกไม้เพื่อพ่อ" ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิ...
อ.ส.ค.เข้าร่วมประชุมประจำปี 2560 ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีสู่อนาคตประ...
อ.ส.ค.รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ประจำปี 2560