Download (PDF, 2.04MB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลาง-น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว-12000-ลิตร-และค่าขนส่ง-ประจำเดือน-ธ.ค.59-ม.ค.60
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากคอก1962ไปคอกหลอดแก้ว ประกาศที่ 017/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงคอกโคพันธุ์รุ่น ประกาศเลขที่ 020/2560
จ้างโครงการเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ