Download (PDF, 201KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อวิตามินE 50% จำนวน 300 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 066/2560
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ ด้วยวิธีการทาง...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิด 50 หลอด/ชุด ประกาศเลขที่ 112/2560
ราคากลาง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร และค่าขนส่ง เดือนพฤศจิกายน 2560