Download (PDF, 3.37MB)

เนื้อหาอื่น

จ้างเหมาทำรั้วกั้นบริเวณโดยรอบของแผนกน้ำเชื้อและพิสูจน์พ่อพันธุ์โคนม ความยาว 1,540 เมตร ณ องค์การส่ง...
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 48x125 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 380,000 ใบ ด้วยว...
สอบราคาซื้อวิตามิน E50%จำนวน 400 กิโลกรัม เลขที่ประกาศ 14/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างลานรีดน้ำเชื้อมีหลังคาคลุม ขนาด 120 ตารางเมตร ณ แผนกผลิตน้ำเ...