Download (PDF, 3.12MB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องนมUHT ขนาด36X200cc.slim(นมไทย-เดนมาร์ค)ประกาศ120/2559
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน และบ้านพักรับรอง จำนวน 162 เครื่อง
ถังบำบัดน้ำเสียทรง Capsule ขนาดบำบัด 100 ลบ.ม.ต่อวัน จำนวน 1 ชุด
จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานส่วนต่าง ๆ ตามภาคกิจ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 21 คน