Download (PDF, 3.12MB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาตลาด อ.ส.ค. ประกาศเลขที่ 015/2560
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อหลอดดูดนม UHTชนิด 12 หลอด/ชุด จำนวน 990,000 ชุด
จ้างเหมาพนักงานขับรถผู้บริหาร อ.ส.ค. รองผู้อำนวยการ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพา...