เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายสมพร ศรีเมือง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน นายเทอดไชย ระลึกมูล และคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ ดร.พิทย อุทัยสาง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าเยี่ยมชม กระบวนการผลิตนมไทย-เดนมาร์ค และร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เนื้อหาอื่น

แถลงข่าวสื่อมวลชนเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2560
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ร่วมประชุม การติดตามโครงการความร่วมมือการผลิตอาหารสัตว์ TMR
ประธานกรรมการ อ.ส.ค.(นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ) ตรวจเยี่ยม และร่วมกิจกรรม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉ...
วันที่ 13 เมษายน 2560 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ