Download (PDF, 25KB)

เนื้อหาอื่น

ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอกเพื่อเลี้ยงลูกโคด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 145/2559
สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบSingle Chop จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 058/2560
ประกวดราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ชนิดพิมพ์ Barcode ขนาดความกว้าง 470 มิลลิเมตร จำนวน 30,000 กิโลกรัม ด้ว...
จ้างจ้างเหมาแรงงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 คน เพื่อปฏิบัติ ณ แผนก พัฒนาทรัพยากรบุคคล...