วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ผุ้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในเทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2561 โดยมี ดร.ยอดมนี เทพานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมรับฟังเสวนาและการบรรยายหัวข้อแผนการตลาด “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ กับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อแบรนด์ที่ยั่งยืน” ซึ่งได้รับเกียรติบรรยายโดย อาจารย์ญาณวิธ นราแย้ม ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ห้อง 306 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เนื้อหาอื่น

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมศูนย์บริก...
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนมร่วมรณรงค์ดื่มนมโคสดแท้ 100 % เนื่องในวันดื่มนมโลก
ประชุม การตรวจ ประเมินโรงงานนม อ.ส.ค. ขอนแก่น และติดตามโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติสัมภาษณ์นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน,สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 และ Nation TV