เช้าวันที่ 27 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้มอบหมายให้นายวิศิษฎ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมเป็นตัวแทนในพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ ภายในงานมีหน่วยงานที่สังกัดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 7 หน่วยงานเข้าร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ ทั้งนี้ อ.ส.ค.ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ จำนวน 79,999 ดอก ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนื้อหาอื่น

ผู้อำนวยการอ.ส.ค.พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค.เดินทางดูงานด้านตลาดนมและโฆษณา ณ ประเทศฮ่องกง
ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ จังหวัดประจว...
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนมร่วมรณรงค์ดื่มนมโคสดแท้ 100 % เนื่องในวันดื่มนมโลก
ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค.ร่วมรณรงค์ดื่มนมโคสดแท้ 100 % เนื่องในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน (World M...