วันที่ 27 กันยายน 2560 นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายสุรพล วาที หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่นได้พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานตลอดจนสร้างความสัมพันธภาพระหว่างกันให้มีความสนิทสนม แน่นแฟ้น ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อการประสานงาน และการบริหารราชการของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงแรมอวานี ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน ทั้งนี้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เข้าร่วมเพื่อแจกสำหรับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

เนื้อหาอื่น

ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ส.ค.ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานแถลงข่าวการจัดงานวันดื่มโลก (World Milk Day) ประจำปี 2560
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้สัมภาษณ์ในรายการเดินหน้าประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์วันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 256...