วันที่ 28 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในโครงการคัดเลือก “คนเด่น คนดี ศรี อ.ส.ค. ประจำปี 2560” ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนเด่น คนดี ศรี อ.ส.ค. ประจำปี 2560 จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ และแหวนทองคำหนัก 50 สตางค์ ประกอบด้วยรางวัล ดังนี้
-รางวัลด้านคุณธรรมและมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น ได้แก่นายทวีศักดิ์ ใจเมตตา ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
-รางวัลด้านการปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่นายสมนึก เที่ยงทุ่ง ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทั้งนี้ยังมีรางวัลผู้ปฎิบัติงาน อ.ส.ค.ดีเด่น ประจำไตรมาส3 จำนวน 13 รางวัล และรางวัลผู้ปฎิบัติงาน อ.ส.ค.ดีเด่น ประจำไตรมาส4 จำนวน 14 รางวัล โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ และผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ขนาด 200 มล. จำนวน 2 หีบ อีกด้วย

เนื้อหาอื่น

แถลงข่าวงานน้อมรำลึกฯ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559"
วันพุธที่ 21 ธ.ค.2559 สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็กร่วมทำกิจกรรมขยับกายบ่ายวันพุธ ตามมติคณะรัฐมนตรี
อ.ส.ค.ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
อ.ส.ค. จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้แทนจำหน่ายนม ไทย-เดนมาร์ค ในโอกาสครบรอบ 55 ปี ฟาร์มโคนมไทย-เดนนมาร์ค