Download (PDF, 438KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกรดไนตริกขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 60,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 049/25...
สอบราคาจ้าเหมาต่อเติมอาคารสำนักงาน (ห้องปฏิบัติการ) พื้นที่ 94 ตารางเมตร ประกาศเลขที่ 082/2560
ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160/1 หมู่...
ตารางเเสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการผลิตข่าวประช...