Download (PDF, 191KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อฟิล์มบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ (นมโรงเรียน/นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 92,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการ...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร ประกาศเลขที่ 014/2560
ขายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพประจำปี 2560
ประกวดราคาซื้อวัสดุปรุงรสโกโก้ จำนวน 57,500 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์