Download (PDF, 313KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 48x125 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) (185/185/185) สำหรับเค...
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห...
สอบราคาซื้อถุงบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์จำนวน 3 รายการ ประกาศเลขที่120/2560
จ้างจ้างเหมาแรงงาน จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวส. และไม่จำกัดวุฒิ เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกทรัพยากรบุคคล กองบร...