Download (PDF, 191KB)

เนื้อหาอื่น

จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบภายใต้การส่งเสริมของ อ.ส.ค. โดยวิธีตกลง
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จ...
การซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
จ้างเหมาแรงงาน จำนวน 14 อัตรา เพื่อปฎิบัติงาน ณ แผนกอาคารสถานที่ ฝ่ายพัสดุและบริการ