Download (PDF, 146KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน และบ้านพักรับรอง จำนวน 162 เครื่อง
จ้างแรงงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 1 คน เพื่อปฎิบัติ ณ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองพัสดุ ฝ่ายพัสดุแ...
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ณ สำน...
TOR จ้างคุมงานก่อสร้างอาคารQC