Download (PDF, 469KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อบ่อน้ำเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ราคากลางค่า น้ำมันเตา A600 จำนวน 135000 ลิตร และค่าขนส่ง มิ.ย.-ก.ย.
ราคากลาง ค่าอะไหล่ ค่า Original Plastic Pump เดือน ส.ค.-ก.ย.60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ่อน้ำสำรอง ความจุ ๑๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...