ช่วงเช้าวันที่ 21ตุลาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้รับเชิญจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมในประเทศไทย ให้กับนิสิต ปี 1 คณะเกษตรจำนวน 350 คน โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง) ให้การต้อนรับ ณ ตึกวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

เนื้อหาอื่น

สำนักงานอ.ส.ค. กรุงเทพฯ ร่วมรดน้ำขอพร นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. และคณะกรรมการ อ....
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนวิสาหกิจ (พ.ศ.2560-2564) สำหรับปี 2561
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมหารือร่วมกับ บ.ไปรษณีย์ไทย จ.ขอนแก่น
งานแถลงข่าว "14 กุมภา สัญญารัก วิวาห์คาวบอย ประจำปี 2561 "