ช่วงเช้าวันที่ 21ตุลาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้รับเชิญจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมในประเทศไทย ให้กับนิสิต ปี 1 คณะเกษตรจำนวน 350 คน โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง) ให้การต้อนรับ ณ ตึกวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค.ส่งมอบความห่วงใย และกำลังใจ ด้วยนมไทยเดนมาร์ค ให้ผู้ประสบอุทกภัยในเขต จังหวัด สงขลา ผ่านทางฐาน...
อ.ส.ค.จัดเสวนา เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่อาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม
เปิดการอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงโคนม” ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
อ.ส.ค.ให้การต้อนรับคณะหนุ่มสาววัวแดง กลุ่มพนักงานขายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คแช่เย็น เขตภาคกลาง