เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิด 50 หลอด/ชุด จำนวน 450,000 ชุด เลขที่ 150/2559
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องผสม Stationary Mixer ขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิว จำนวน 1...
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ ด้วยวิธีการทาง...
จ้างจ้างเหมาแรงงานภายนอกเพื่อปฏิบัติงานการเลี้ยงดูโคพ่อพันธุ์ จำนวน 4 อัตรา และจ้างเหมาแรงงานภายนอกเ...