Download (PDF, 200KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อหลอดดูดนมสำหรับติดกล่องนมUHTขนาด200/250cc. ประกาศเลขที่ 124/2559
จ้างเหมาแรงงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้าน ดูแลความสะอาดเรียบร้อยอาคารสำนักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก โ...
ราคากลาง ค่าอะไหล่ค่า Original Plastic Pumpเดือน ส.ค.-ก.ย.60
จ้างแรงงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 1 คน เพื่อปฎิบัติ ณ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองพัสดุ ฝ่ายพัสดุแ...