Download (PDF, 189KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ
สอบราคาซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิด50 หลอด/ชุด จำนวน 300,000 ชุด ประกาศเลขที่112/2560
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 48x125 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 380,000 ใบ
ก่อสร้างหลังคาคลุม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง