Download (PDF, 30KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คผ่านสื่อสังคมออนไลน์
จ้างก่อสร้างคอกโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ บรรจุโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อได้ 20 ตัว ขนาดกว้าง 42 เมตร ยาว 40...
รายชื่อผู้ชนะซื้อเกลือป่น จำนวน 450,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 087/2560
จ้างเหมาแรงพนักงานทำความสะอาด แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา สำนักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง