Download (PDF, 505KB)

เนื้อหาอื่น

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางจัดตั้งโรงงานนมจังหวัดลำปางและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แบบครบว...
คำสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางจัดตั้งโรงงานนมจังหวัดลำปางและจัดตั้งศู...
คำสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. แต่งตั้งคณะทำงานวางระบบตราสินค้า(Brand System) นมไทย-เดนมาร์ค 2560
คำสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. เปลี่ยนแปลงประธานอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินและประเมินผลการปฏิบัต...