Download (PDF, 322KB)

เนื้อหาอื่น

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางจัดตั้งโรงงานนมจังหวัดลำปางและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แบบครบว...
คำสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมาย อ.ส.ค. 2560
คำสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. ปรับปรุงคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังค...
คำสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. เปลี่ยนแปลงประธานอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินและประเมินผลการปฏิบัต...