Download (PDF, 62KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 48x125 cc.Slim(นมไทย-เดนมาร์ค)จำนวน 280,000 ใบ
ประกวดราคาซื้อโอพีพีเทป ขนาด 2 นิ้ว x1,000 หลา จำนวน 12,800 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกรดไนตริกขนาดบรรจุ35 จำนวน 77,000 กิโลกรม ประกาศเลขที่ 119/2560
จ้างแรงงานพนักงานปฏิบัติงานด้านเอกสารและข้อมูลการผลิต