Download (PDF, 73KB)

เนื้อหาอื่น

TOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมอุปกรณ์ LP 100 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง
ราคากลาง ค่าอะไหล่ จำนวน 3 ชุด ประจำเดือน มีนาคม 2560
จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางเช่ารถยนต์กระบะบรรทุก 4 ประตู (ดีเซล)จำนวน 1 คัน ประจำกองท่องเที่ยวและโครงการพิเศษ