Download (PDF, 232KB)

เนื้อหาอื่น

ยกเลิกสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า(Warehouse)ประกาศเลขที่078/2560
สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x250 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จำ...
จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานแผนกออกแบบก่อสร้าง ฝ่ายพัสดุและบริการ จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานแผนกควบคุมคุณภาพ 3 อัตรา