Download (PDF, 137KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางโครงการซ่อมแซมและเปลี่ยนรูปแบบป้ายบิลบอร์ด บริเวณด้านหน้าสำนักงานฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สอบราคาซื้อซิงค์ออกไซด์ จำวน 7,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 069/2560
จ้างเหมาพนักงานคุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา และคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 อัตรา เพ...
ราคากลางจ้างเหมาแรงงานวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง จำนวน 1 อัตรา ประจำแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล