Download (PDF, 5.67MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 48x125 cc.Slim(นมไทย-เดนมาร์ค)จำนวน 280,000 ใบ
ประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 200/250 cc. จำนวน 221,000,000 หลอด ด...
สอบราคาซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิด50 หลอด/ชุด จำนวน 300,000 ชุด ประกาศเลขที่112/2560
ราคากลาง ค่าจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนฟลูออไรส์ กับสหกรณ์โคนมพัทลุง