Download (PDF, 37KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องผสม Stationary Mixer ขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิว จำนวน 1...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกรดไนตริกขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 60,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 049/25...
สอบราคาซื้อกรดไนตริกความเข้มข้น 68%ขนาดบรรจุ 35 กิโลกรัม ประกาศเลขที่119/2560
ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้าง ก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๑,๕๐๐ ต...