Download (PDF, 37KB)

เนื้อหาอื่น

จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบภายใต้การส่งเสริมของ อ.ส.ค. โดยวิธีตกลง
สอบราคาซื้อวิตามินรวม จำนวน 15,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 074/2560
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห...
ซื้ออะไหล่สำรองเครื่อง Stork จำนวน 1 หน่วย