เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อบ่อน้ำเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอกโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ บรรจุโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อได้ 20 ตัว ณ องค์การส...
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารA4 80แกรม จำนวน 3,000 รีม ประกาศเลขที่ 079/2560
สอบราคาซื้อกรดไนตริกความเข้มข้น68% ขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 049/2560