ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง เพื่อดำเนินงานจัดแถลงข่าวงานเทศกาลโคนมเเห่งชาติ ปี 2561 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เนื้อหาอื่น

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตบริเวณนิทรรศการ อ.ส.ค. และเส้นทางรับเสด็จฯ โดยวิธีพิเศษ
สอบราคาซื้อกรดไนตริกความเข้มข้น68% ขนาดบรรจุ 35 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 048/2560
ซื้อไดแคลเซียมฟอสเฟต 14% จำนวน 250,000 กก. โดยวิธีพิเศษ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห...