วันที่ 2 ม.ค. 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตามที่ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน
โดยในวันนี้ อ.ส.ค.ได้นำผลิตภัณฑ์นมและน้ำดื่มไทย-เดนมาร์ค ไว้คอยบริการประชาชนเช่นเดิม ซึ่งในวันนี้มีประชาชนที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ แวะพักผ่อนและซื้อของฝาก พร้อมท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คอย่างคับคั่ง

เนื้อหาอื่น

งานทำบุญประจำปีโรงงานนม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
พิธีเปิดการแข่งขันเปตองครั้งที่ 1 ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2560
พิธีปิดงานการประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และการประกวดกองเชียร์ ณ เทศก...
อ.ส.ค. ประชุมร่วมกับชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย สหกรณ์โคนมภาคใต้