วันที่ 4 มกราคม 2561 : ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือ การจัดตั้งสถานประกอบการ “ร้านไทย-เดนมาร์ค” ในมหาวิทยาลัย และ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านThai- Denmark โดยมีผู้บริหาร อ.ส.ค. พนักงาน จาก อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่รณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนดื่มนมที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง และเป็นโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริม SME ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 

เนื้อหาอื่น

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้
พิธีเปิดการแข่งขันเปตองครั้งที่ 1 ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2560
สำนักงานอ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รณรงค์ให้คนไทยดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน (World Milk...
อ.ส.ค.ร่วมพิธิเปิดงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์