เช้าวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร อ.ส.ค. พร้อมพนักงาน ร่วมจัดงาน”เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย-เดยมาร์ค มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 8″ โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์กานต์ หงสกุล ประธานอนุกรรมการ CG/CSR กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ อ.ส.ค.เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ที่ระยะทาง 5 กม. 10.5 กม. และ 21 กม มากกว่า1,000 คน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค.ร่วมพิธีลงนามในสัญญาจ้างงานผู้พิการ ในโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการในชุมชม
สำนักงาน อ.ส.ค.ถาคเหนือตอนบน นำน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ไทย - เดนมาร์ค มอบให้ เทศบาลตำบลป่าแดด
อ.ส.ค.ดูงาน CHINA INTERNATIONAL BEVERAGE INDUSTRY EXHIBITION ON SCIENCE & TECHNOLOGY OPENING...
อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 25...