Download (PDF, 170KB)

เนื้อหาอื่น

ผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มยืด จำนวน 15,200 ม้วน ประกาศเลขที่ 054/2560
สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมโรงเรียน) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จ...
จ้างเหมาแรงงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. จำนวน 1 คน เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกประชาสัมพันธ์ ก...
ราคากลางโครงการเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ทดแทนของเดิม จำนวน 1 คัน