ช่วงเช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์ฤทธ ิ์วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสการประกาศ ” วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษเพื่อประกาศ “วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้งนี้มีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค. ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "แผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์"
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ตั้งศูนย์บริการประชาชนกิจกรรมรณรงค์การบริโภคดื่มนม ดื่มนมงดเหล้าช่วงเทศกาลสงกร...
นายบุรินทร์ ลาดล่าย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Green Life เข้าพบผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เพื่อมอบหนังสือ 9...
อ.ส.ค.เข้ารับโล่เกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่น ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานประจำปี 2560