Download (PDF, 6.66MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ ด้วยวิธีการทาง...
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน แผนกอาหารโคนม และโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ ...
ตู้บ่มเชื้อ (Incubator)
จ้างเหมาแรงงานทั่วไปพืชอาหารสัตว์ จำนวน 5 อัตรา และแรงงานทั่วไปอาหาร TMR จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติง...