Download (PDF, 219KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องอัดอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อวิตามินรวม จำนวน 15,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 094/2560
ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟประดับพร้อมเครื่องเสียงงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 25...
จ้างแรงงานพนักงานปฏิบัติงานด้านเอกสารและข้อมูลการผลิต